දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

Department of Buddhist Affairs

සැමට දළදා සමිදු පිහිටයි

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය

latest events

latest news

Dhamma School Grade Examination March 21
Dhamma School Grade Examination March 21

The Dhamma School Grade Examination which was scheduled to be held on 13.12.2020 at 10256 examination centers island wide had to be postponed indefinitely due to the Kovid 19 epidemic situation prevailing in the island.

The All Ceylon Sasanarakshaka Board decided to hold the examination on 19.03.2021 after the opening of all Dhamma schools in the island. Accordingly, the examination is scheduled to be held on Sunday 21.03.2021 considering all Dhamma Schools in the island as examination centers.

All other circulars relating to the above Examination directed by the Commissioner General of Buddhist Affairs to be implemented on 13.12.2020 should be implemented without any change.


Exam Schedule ( 21st March 2021 )

Grade   6 p.m. 08.30 am to 09.30 am ( 1 hour )

Grade   7 p.m. 09.45 am to 10.45 am ( 1 hour )

Grade   8 p.m. 11.00 am to 12.30 pm ( 1 hour 30 minutes )

Grade   9 p.m. 01.00 pm to 2.30 pm ( 1 hour 30 minutes )

Grade 10 p.m. 08.30 am to 10.30 am ( 2 hours )

Also, due to the prevailing Kovid 19 epidemic situation, examinations should be organized in accordance with the health instructions issued from time to time by the Director General of Health.

Media Division

Department of Buddhist Affairs


 
Appointment of Regional Sasanarakshaka Board - 2021
Appointment of Regional Sasanarakshaka Board - 2021

Appointment of 325 Divisional Sasanarakshaka Boards will be held on 23.02.2021.  organize by Divisional Secretariats.  The term of office is 3 years. This boards members  will be  15 executive member posts for each Sasanarakshaka Board.                     

Resumption of Dhamma Schools 2021.01.17
Resumption of Dhamma Schools 2021.01.17

Buddhist Dhamma Schools (excluding Dhamma Schools in Isolated Areas) which were temporarily closed due to the Kovid 19 epidemic, will be reopened on Sunday, 17.01.2021, following the reopening of Government Schools.

explore our staff details

Our staff details

Mr.Sunanda Kariyapperuma
Commissioner General Of Buddhist Affairs
Mr. D.A.H.Piyathilaka
Additional Commissioner General of Buddhist Affairs
Mrs.H.N.Kumari
Commissioner Of Dhamma School
Mr. K. D. S. K. Kuruppu
Commissioner of Vihara and Dewalagam
Mr. G. Chandrasena
Chief Internal Auditor
Mrs.Gokarella
Chief Accountant
Mrs.K.A.D.J.Wijewardhana
Assistant Commissioner (Admin)
Mrs. P.S.W.Hevage
Legal Officer
Mr. J.D.S.N.Jayakodi
Commissioner of Development